Privacy statement
Inleiding
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over
jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement
leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je
in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Wie is Loodgieters & installatiebedrijf Fleming?
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming is een eenmanszaak, kantoorhoudende te
(8171NG) Vaassen aan Poelweg 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 52791971.

Hoe gebruikt Loodgieters & installatiebedrijf Fleming jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Loodgieters & installatiebedrijf
Fleming persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische
grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Loodgieters &
installatiebedrijf Fleming worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles
gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan
ons verstrekt hebt, en omdat Loodgieters & installatiebedrijf Fleming gegevens van andere
partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: leadleveranciers die Loodgieters &
installatiebedrijf Fleming inschakelen voor de uitvoering van de aan hen door de consument
verstrekte opdracht.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage
doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij Loodgieters & installatiebedrijf Fleming. Je kunt verzoeken dat Loodgieters &
installatiebedrijf Fleming je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Loodgieters & installatiebedrijf Fleming te
verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Loodgieters &
installatiebedrijf Fleming of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen
die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Loodgieters & installatiebedrijf Fleming te
verkrijgen. Loodgieters & installatiebedrijf Fleming zal deze verstrekken in een gestructureerde
en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen
valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Loodgieters & installatiebedrijf Fleming
Een verzoek kan verstuurd worden naar ons mailadres. Loodgieters & installatiebedrijf Fleming
zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven
waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door jou gewenste
diensten n.a.v. de door jou verleende opdracht
Het kan zijn dat Loodgieters & installatiebedrijf Fleming verplicht is je gegevens te verstrekken
aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Loodgieters & installatiebedrijf Fleming ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Loodgieters &
installatiebedrijf Fleming worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf
of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna:
“Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Loodgieters &
installatiebedrijf Fleming worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop
opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen
deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie
verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Loodgieters &
installatiebedrijf Fleming je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar het mailadres
dat aangegeven wordt op onze website. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop
Loodgieters & installatiebedrijf Fleming jouw gegevens verwerkt, kun je ons een e-mail sturen.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het
gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.